Menu Đóng

Nhà sản xuất:  Hubner Giessen

Nhà cung cấp: VINADOO | Model: FG 40

Tên sản phẩm: Bộ mã hóa vòng quay

  • Hubner Incremental encoders – Hubner Giessen Bộ mã hóa tăng dần
  • Hubner Magnetic encoders – Hubner Giessen Bộ mã hóa từ tính
  • Hubner Absolute encoders – Hubner Giessen Bộ mã hóa tuyệt đối
  • Hubner Universal encoder systems  – Hubner Giessen Hệ thống mã hóa đa năng
  • Hubner Electronic position switches – Hubner Giessen Công tắc vị trí điện tử
  • Hubner Tacho generators – Hubner Giessen Máy phát điện Tacho
  • Hubner Accessories – mechanical – Hubner Giessen Phụ kiện – cơ khí
  • Hubner Accessories – electronic – Hubner Giessen Phụ kiện – điện tử
  • Hubner Motors / Generators – Hubner Giessen Động cơ / Máy phát điện

Sản phẩm sẵn giá Hubner Giessen tại đây:

Models Name of products – Tên sản phẩm Brand name
FG 41 SIL 3 Incremental optical encoders, safety certified (SIL 3, PL e) Hubner Giessen Viet nam Bộ mã hóa quang học gia tăng, được chứng nhận an toàn (SIL 3, PL e) Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Vietnam
FGH 41 SIL 3 Incremental optical encoders, safety certified (SIL 3, PL e) Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quang học gia tăng, được chứng nhận an toàn (SIL 3, PL e) Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Vietnam
FG INOX Incremental rotary encoders with stainless steel housing Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa vòng quay gia tăng với vỏ thép không gỉ Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Vietnam
FGHJ INOX Incremental rotary encoders with stainless steel housing Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa vòng quay gia tăng với vỏ thép không gỉ Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Vietnam
FG 40 Incremental rotary encoders for heavy duty applications Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa vòng quay tăng dần cho các ứng dụng hạng nặng Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Vietnam
FGH(J) 40 Incremental rotary encoders for heavy duty applications Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa vòng quay tăng dần cho các ứng dụng hạng nặng Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
FG 40 Ex Incremental optical encoders, Ex certified (ATEX / IECEx) Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quang học gia tăng, được chứng nhận Ex (ATEX / IECEx) Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
FGHJ 5 Incremental hollow shaft encoders with insulation Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa trục rỗng tăng dần với lớp cách nhiệt Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
FGH 6 Optical rotary encoders with hollow shaft up to 50 mm Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay quang học với trục rỗng lên đến 50 mm Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
FGH 8 Optical rotary encoders with hollow shaft up to 80 mm Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay quang học với trục rỗng lên đến 80 mm Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
FGH 14 Optical rotary encoders with hollow shaft up to 150 mm Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay quang học với trục rỗng lên đến 150 mm Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
FG 2 / FGHJ 2 Optical encoders for standard drives in heavy industry Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quang học cho các ổ đĩa tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp nặng Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
MAG incremental Magnetic rotary encoders – bearingless speed measurement Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay từ tính – đo tốc độ không mang Hubner Giessen Viet Nam
UO-ECU U-ONE Generation II (LWL) – controller module Hubner Giessen Viet Nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun điều khiển Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-SCU U-ONE Generation II (LWL) – controller module Hubner Giessen Viet Nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun điều khiển Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UOC 40 U-ONE Generation II (Compact) – universal encoder system Hubner Giessen Viet Nam U-ONE Thế hệ II (Nhỏ gọn) – hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Viet Nam
USC 42 U-ONE Generation II (Compact) – universal encoder system Hubner Giessen Viet Nam U-ONE Thế hệ II (Nhỏ gọn) – hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-FG4 U-ONE Generation I – incremental encoder module Hubner Giessen Viet Nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa gia tăng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASEH 60 Optical absolute encoders, singleturn, hollow-shaft Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối quang học, singleturn, trục rỗng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASPAH 60 Optical absolute encoders, single turn, hollow-shaft Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối quang học, một lượt, trục rỗng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASSH 60 Optical absolute encoders, single turn, hollow-shaft Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối quang học, một lượt, trục rỗng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ALS 40 Extremely robust single turn absolute encoders for loopers Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối một lượt cực kỳ mạnh mẽ cho bộ lặp Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ALPA 40 Extremely robust single turn absolute encoders for loopers Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối một lượt cực kỳ mạnh mẽ cho bộ lặp Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
Magnetic encoders – Bộ mã hóa từ tính Hubner Giessen Viet Nam
MAG incremental Magnetic rotary encoders – bearingless speed measurement Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay từ tính – đo tốc độ không mang Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
MAGA absolute singleturn Bearing-free magnetic absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối từ tính không mang Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
Absolute encoders – Bộ mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Viet Nam
ASE 40 Singleturn absolute rotary encoders for heavy-duty usage Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay tuyệt đối Singleturn để sử dụng công suất lớn Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASPAH 40 Singleturn absolute rotary encoders for heavy-duty usage Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay tuyệt đối Singleturn để sử dụng công suất lớn Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASPA 40 Singleturn absolute rotary encoders for heavy-duty usage Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay tuyệt đối Singleturn để sử dụng công suất lớn Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASSIH 40 Singleturn absolute rotary encoders for heavy-duty usage Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay tuyệt đối Singleturn để sử dụng công suất lớn Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASSI 40 Singleturn absolute rotary encoders for heavy-duty usage Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay tuyệt đối Singleturn để sử dụng công suất lớn Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASSH 40 Singleturn absolute rotary encoders for heavy-duty usage Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay tuyệt đối Singleturn để sử dụng công suất lớn Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASS 40 Singleturn absolute rotary encoders for heavy-duty usage Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay tuyệt đối Singleturn để sử dụng công suất lớn Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASEH 40 Singleturn absolute rotary encoders for heavy-duty usage Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa quay tuyệt đối Singleturn để sử dụng công suất lớn Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMP 40 Robust multiturn absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối đa hướng mạnh mẽ Hubner Giessen Viet Nam
AMSIH 40 Robust multiturn absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối đa hướng mạnh mẽ Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMSI 40 Robust multiturn absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối đa hướng mạnh mẽ Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMSH 40 Robust multiturn absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối đa hướng mạnh mẽ Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMS 40 Robust multiturn absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối đa hướng mạnh mẽ Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMNH 40 Robust multiturn absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối đa hướng mạnh mẽ Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMN 40 Robust multiturn absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối đa hướng mạnh mẽ Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMPH 40 Robust multiturn absolute encoders Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối đa hướng mạnh mẽ Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMP 41 Multiturn position encoders, safety certified (SIL 3 / PL e) Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa vị trí đa hướng, được chứng nhận an toàn (SIL 3 / PL e) Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMPNH 41 Multiturn position encoders, safety certified (SIL 3 / PL e)Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa vị trí đa hướng, được chứng nhận an toàn (SIL 3 / PL e) Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMPN 41 Multiturn position encoders, safety certified (SIL 3 / PL e) Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa vị trí đa hướng, được chứng nhận an toàn (SIL 3 / PL e) Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
AMPH 41 Multiturn position encoders, safety certified (SIL 3 / PL e) Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa vị trí đa hướng, được chứng nhận an toàn (SIL 3 / PL e) Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASEH 60 Optical absolute encoder, single turn, hollow-shaft Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối quang học, một lượt, trục rỗng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASPAH 60 Optical absolute encoder, single turn, hollow-shaft Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối quang học, một lượt, trục rỗng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ASSH 60 Optical absolute encoder, single turn, hollow-shaft Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối quang học, một lượt, trục rỗng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ALS 40 Extremely robust single turn absolute encoders for loopers Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối một lượt cực kỳ mạnh mẽ cho bộ lặp Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
ALPA 40 Extremely robust single turn absolute encoders for loopers Hubner Giessen Viet Nam Bộ mã hóa tuyệt đối một lượt cực kỳ mạnh mẽ cho bộ lặp Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UOC 40 U-ONE Generation II (Compact) – universal encoder system Hubner Giessen Viet Nam U-ONE Thế hệ II (Nhỏ gọn) – hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
USC 42 U-ONE Generation II (Compact) – universal encoder system Hubner Giessen Viet Nam U-ONE Thế hệ II (Nhỏ gọn) – hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EPN U-ONE Generation II (LWL) – communication module PROFINET Hubner Giessen Viet Nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun giao tiếp PROFINET Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-SPN U-ONE Generation II (LWL) – communication module PROFINET Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun giao tiếp PROFINET Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EPB U-ONE Generation II (LWL) – communication module PROFIBUS Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun giao tiếp PROFIBUS Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-SPB U-ONE Generation II (LWL) – communication module PROFIBUS Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun giao tiếp PROFIBUS Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-AMC U-ONE Generation I – absolute encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-AME/M U-ONE Generation I – absolute encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-AMS U-ONE Generation I – absolute encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-AMP U-ONE Generation I – absolute encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
MAGA E Bearing-free magnetic absolute encoders Hubner Giessen Viet nam Bộ mã hóa tuyệt đối từ tính không mang Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
MAGA P Bearing-free magnetic absolute encoders Hubner Giessen Viet nam Bộ mã hóa tuyệt đối từ tính không mang Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
MAGA S Bearing-free magnetic absolute encoders Hubner Giessen Viet nam Bộ mã hóa tuyệt đối từ tính không mang Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
Universal encoder systems – Hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Viet Nam
LWL U-ONE Generation II (LWL) – universal encoder system Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UOC 40 U-ONE Generation II (Compact) – universal encoder system Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (Nhỏ gọn) – hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
USC 42 U-ONE Generation II (Compact) – universal encoder system Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (Nhỏ gọn) – hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UOL(H) 40 U-ONE Generation II (LWL) – basic unit Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – tuýp cơ bản Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
USL(H) 42 SIL 2 U-ONE Generation II (LWL) – basic unit Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – tuýp cơ bản Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-ECU U-ONE Generation II (LWL) – controller module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun điều khiển Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-SCU U-ONE Generation II (LWL) – controller module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun điều khiển Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EGS U-ONE Generation II (LWL) – speed switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun chuyển đổi tốc độHubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-SGS U-ONE Generation II (LWL) – speed switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun chuyển đổi tốc độ Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-ERC U-ONE Generation II (LWL) – position switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun chuyển đổi vị trí Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-SRC U-ONE Generation II (LWL) – position switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun chuyển đổi vị trí Hubner Giessen Vietnam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EPN U-ONE Generation II (LWL) – communication module PROFINET Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun giao tiếp PROFINET Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-SPN U-ONE Generation II (LWL) – communication module PROFINET Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun giao tiếp PROFINET vHubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EPB U-ONE Generation II (LWL) – communication module PROFIBUS Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun giao tiếp PROFIBUS Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-SPB U-ONE Generation II (LWL) – communication module PROFIBUS Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun giao tiếp PROFIBUS Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UOM(HJ) 4L U-ONE Generation I – basic unit Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – đơn vị cơ bản Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UOM(HJ) 41L SIL 2 U-ONE Generation I – basic unit Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – đơn vị cơ bản Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-D2 U-ONE Generation I – FOC decoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – Mô-đun giải mã FOC Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-D41 SIL 2 U-ONE Generation I – FOC decoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – Mô-đun giải mã FOC Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-ERC U-ONE Generation I – position switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun chuyển đổi vị trí Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-EGS4 U-ONE Generation I – speed switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun chuyển đổi tốc độ Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-EGS41 SIL 2 U-ONE Generation I – speed switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun chuyển đổi tốc độ Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-AMC U-ONE Generation I – absolute encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-AME/M U-ONE Generation I – absolute encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-AMS U-ONE Generation I – absolute encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-AMP U-ONE Generation I – absolute encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-FG4 U-ONE Generation I – incremental encoder module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun mã hóa gia tăng Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
Electronic position switches – Công tắc vị trí điện tử Hubner Giessen Viet Nam
ERC 40 Position switch / limit switch / cam switch Hubner Giessen Viet nam Công tắc vị trí / công tắc hành trình / công tắc cam Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UOC 40 / USC 42 U-ONE Generation II (Compact) – universal encoder system Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (Nhỏ gọn) – hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-ERC / UO-SRC U-ONE Generation II (LWL) – position switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ II (LWL) – mô-đun chuyển đổi vị trí Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
UO-EM-ERC U-ONE Generation I – position switch module Hubner Giessen Viet nam U-ONE Thế hệ I – mô-đun chuyển đổi vị trí Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
Overspeed switches – Công tắc quá tốc độ Hubner Giessen Viet Nam
EGS 40 Speed switch / overspeed switch / speed monitor Hubner Giessen Viet nam Công tắc tốc độ / công tắc quá tốc độ / giám sát tốc độ Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
EGSH(J) 40 Speed switch / overspeed switch / speed monitor Hubner Giessen Viet nam Công tắc tốc độ / công tắc quá tốc độ / giám sát tốc độ Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam
EGS 41 SIL 2 Electronic speed monitor, safety certified (SIL 2 / PL d) Hubner Giessen Viet nam Màn hình tốc độ điện tử, được chứng nhận an toàn (SIL 2 / PL d) Hubner Giessen Viet Nam Hubner Giessen Viet Nam

CÔNG TY TNHH VINADOO VIỆT NAM 

Địa chỉ: No. 403  Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quý khách vui lòng liên hệ – Hotline: 0 8 4 8 9 1 2 8 8 1 – Email: sales@ibb.com.vn – Website: www.ibb.com.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ mã hóa vòng quay FG 40 Ex Hubner Giessen”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo